پایان نامه با موضوع ساختار اقتصادی، رقابت پذیری

بخش بازرگانی خارجی تحقق پیدا کند. در این رهگذر تسهیل امر صادرات ، توجه به نقطه نظرات دست اندرکاران صادرات ، رفع موانع موجود ، تلاش برای اصلاح ساختار اقتصادی و رقابت پذیری تولیدات کشور در بازارهای برون مرزی ، حایز اهمیت است.( حیدری ۱۳۸۷)

مفاهیم اساسی

چرا نباید برای صادرات کالا تلاش کرد؟. باید توجه داشت که اندازه یک شرکت هیچ

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، نظام اقتصادی