پایان نامه درمورد ایجادی، سوخت،، الکتریسیته،

یک فرآیند تولید الکتریسیته از سوخت، شامل چندین گام تبدیل انرژی است که این گام‌ها عبارتند از:
(۱) سوزاندن سوخت مورد نظر و تبدیل آن به حرارت
(۲) ایجاد آب جوش و بخار آب از حرارت به وجود آمده
(۳) بکار گیری بخار آب ایجادی در توربین جهت تبدیل انرژی گرمایی به انرژی مکانیکی
(۴) بکار گیری انرژی مکانیکی در ژنراتور و تولید جریان

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع (۱۸۰)، خودکار،، می‌کشد، پیستون