پایان نامه رایگان با موضوع HF-LPME، پلی‌پروپیلن، دی‌فلوئوراید۱۳، پلی‌وینیلیدین

که هیچ گونه حلال آلی در آن استفاده نمی‌شود.

۲-۱-۱-۲-۲. جنبه‌های عملی و پیکربندی‌های مختلف HF-LPME
تا کنون اغلب کاربردهای HF-LPME بر اساس فیبرهای پلی‌پروپیلن بوده است، ولی استفاده از فیبر متخلخل پلی‌وینیلیدین دی‌فلوئوراید۱۳ هم گزارش شده است. دلیل این امر، سازگاری بیشتر پلی‌پروپیلن با گستره وسیعی از حلال‌های آلی بوده است. به

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، تقاضای انرژی