حالت کلی دو نوع بهینه سازی در پیل سوختی پلیمری میتوان انجام داد : بهینه سازی پارامترهای فرآیندی یا پارامتر های عملکردی بهینه سازی در طراحی و ساخت پیل ۱-۳-۱ بهینه سازی پارامترهای... متن کامل

می کنیم. با این حال نوسانات خلقی در بعضی از افراد به قدری شدید است که حفظ و نگهداری یک زندگی مطلوب برای آنها بسیار مشکل می شود (اسکات۳،۲۰۰۱؛ترجمه جمالفر،????). بکهام۴ (۲۰۰۰) اختلالات... متن کامل