به توانایی شان در رابطه بایادگیری موضوع های مختلف می انجامد ، و انگیرش آن ها را در رابطه با یادگیری موضوع های مشابه جدید تحت تأثیر قرار می دهند.
بلوم (1363) گزارش می کند که اگر روند کسب تجربه مثبت یا منفی ادامه یابد ، چنین نتیجه خواهد داد که دانش آموز به طور کلی نسبت به توانایی های خود در رابطه با پیشرفت آموزشگاهی و فعالیت های خارج از آموزشگاه به مفهوم ثابتی از توانایی های خود دست می یابد ، که سبک زندگی آینده و حتی سلامت روانی او را تحت تأثیر قرار می دهد(سیف ،1386).

2-22 خسارت های مستقیم عملکرد تحصیلی ضعیف
اگر بپذیریم هردانش آموزی که یک سال تکرار پایه داشته است دولت و خانواده ناچار است ، مجدداً هزینه های تکراری راصرف آموزش وی کند با جمع و ضرب کردن هزینه متوسط سرانه دانش آموزی- خانواده و دولت – در تعداد مردودین می توان میزان خسارت را محاسبه نمود . به این هزینه، تلف شدن هزینه آموزش کسانی که بدون پایان دوره ، ترک تحصیل کرده اند را باید افزود. به هر حال در یک برآورد در سال 65 رقم 208میلیارد ریال را اعلام کرده است . به دلیل این که هر فرد مردود می بایست یک سال را در یک پایه تکرار کند. فرصتی نیز از دست می دهد یعنی یکسال دیرتر به بازار کار وارد می شود و درآمدی راکه ممکن است داشته باشد از دست می دهد رقم خسارت ناشی از فرصت های از دست رفته مردودین هم به 411 میلیارد ریال بالغ شده است (مرتضوی زاده ، 1379).

2-23 خسارت های غیر مستقیم عملکرد تحصیلی ضعیف

مهمتر از تکرار هزینه و هزینه فرصت های از دست رفته، آسیب های اجتماعی ناشی از اخراج کودکان و نوباوگان از مدرسه و راندن آنها به کوچه و بازار است.از آنجا که داشتن سیاست های گریزناک مدرسه ازجمله امتحانات شدید و غلیظ و شرایط سخت ارتقاء و مردودی،اندک اندک منجر به تشکیل رفتار گریز از مدرسه می شود و کودک علی رغم تمایل درونی اش به سوئی رانده می شود که نبایستی رانده شود! لذا ما با کودکانی روبرو هستیم که مدرسه به لحاظ مقررات و شاید تمایل کارگزاران مدرسه، دیگر نمی توانند در مدرسه بمانند. با اخراج هر کودک از مدرسه و ورود او به اجتماع با توجه به مسایل و آسیب های اجتماعی امکان این هزینه های پنهان یا غیر مستقیم را افزایش داده ایم. بررسی ها نشان می دهد که افزایش سطح آموزش جامعه، هزینه های عمومی دولت را در ارتباط با بهداشت عمومی، فقر، جرایم، ترافیک، تصادف ها، آلودگی، مرگ و میر و…کاهش می دهد (فرجادی، 1381).
عکس قضیه فوق نیزصادق است یعنی با کاهش میزان آموزش به شهروندان هزینه های دولت در زمینه هایی مذکور افزایش می یابد. گرچه این افزایش هزینه و یاخسارت ها دقیقاً قابل برآورد نیست اما با اخراج هر کودک امکان بزهکار شدن و احتمال معتاد شدن اوراافزایش داده ایم. اگر چه آمار دقیقی از آسیب های اجتماعی این چنینی وجود ندارداما درگفتگوهای روزمره مردم از ارتباط ترک تحصیل ، اعتیاد بزهکاری کودکان صحبت می شود که وقتی درست اندیشه شود می توان احتمال آن را در نظر گرفت . به غیر از آن ، یک فرد کم سواد در دنیای امروز قادر نیست به درستی خود را با شرایط جامعه سازگار نماید و همین کم آگاهی ، هم برای خود فرد و هم برای جامعه عواقبی به همراه خواهد داشت، مساله بهداشت، مساله تصادفات، آلودگی ها و افزایش بی رویه جمعیت و تربیت نادرست فرزندان مسایل مهمی است که افراد کم سواد قاعدتاً بیشتر درگیر آن هستند . البته باز تولید این آسیب ها خود مساله جدی تری است . بر رفتار چه این که یک فرد بزه کار آیا فرزندان سالمی تربیت خواهد کرد ؟ یک معتاد چه طور ؟او جدای از این که برفتار دیگران اثر می گذارد و موجب گسترش رفتار ناهنجار می شود بر شخصیت کودکان خود نیز اثر مخربی بر جای می نهد.در عین حال خسارت های روحی و روانی ناشی از مردودی و تکرار پایه قابل احصاء نیست.لذا اگر در کنار خسارت های فوق در نظر گرفته شود،رقم خسارت بسیار عظیم خواهد بود و اصولاً این خسارت در کیفیت سرمایه انسانی یک کشور است که شاید با آمار و ارقام به راحتی قابل برآورد نباشد.بعید است تا به حال مدل ریاضی برای برآورد این خسارت ها تدوین شده باشد!اما با یک حساب سرانگشتی جمع خسارت های مستقیم و غیر مستقیم افت تحصیلی،بسیار هشدار دهنده خواهد شد،لذا چاره جویی سیاست گذاران کلان جامع را طلب می نماید.تا تمامی افراد واجب التعلیم از حق خود یعنی آموزش دوره عمومی بهره مند گردند، و نظام آموزشی باید قادر باشد در طول این دوره نسبتاً بلند شهروندانی با صلاحیت تحویل جامعه دهد(فرجادی،1381).

2-24 نحوه برخورد باعملکرد تحصیلی دانش آموزان
1- موفقیت تحصیلی اورا بهانه ای برای محبت کردن قرارندهید و همین طور عدم موفقیت و قصوردر امر تحصیل را بهانه ای برای کاهش محبت خود نسبت به او قرارندهید.دانش آموز باید جدای از رفتارش مورد محبت وعشق شما قرار بگیرد.بنابراین در مقابل شکست های تحصیلی او فقط عوامل موثر راشناسایی کنید.
2- عملکرد تحصیلی دانش آموزان را با هیچ کس مقایسه نکنید.
3- احساس خود را نسبت به موفقیت های او هر چند که اندک باشد بسیار واضح و شفاف اعلام کنید.
4- انتظارات خود را خیلی دقیق و شفاف با توجه به توانایی و استعداد و علاقه های دانش آموزان بیان کنید.به عبارتی اول برای خود معلوم کنید، سپس با دانش آموزان در میان بگذارید و در هر مورد که دانش آموزان اعلام آمادگی و توانمندی کرد، آن را جمع بندی کرده و در یک دفترچه یادداشت کنید و سپس هر نوع امکاناتی که لازم است برای کمک کردن به دانش آموزان که بتواند آن انتظارات را برآورده کند ، فراهم نمایید و سپس دانش آموزان خودرا تشویق کنیدک همه توان خود را به کار ببرند و به شوق و تلاش او پاداش بدهید،اما نتیجه عملکردش را بگذارید خودش ارزیابی کند،اگر در ارزیابی اش خود را ناموفق ارزیابی کرد، او را همراهی کنید تا بار دیگرشروع کردن را تجربه کند (رستم خانی ،1387) .

2-24-1 عوامل روحی و روانی افت تحصیلی
افت تحصیلی یک کودک موجب بهبود وضعیت پیشرفت تحصیلی وی نمی شود و از این نظر تا حدود زیادی بی فایده است اما در عوض عوارضی برای کودک به دنبال دارد که قابل توجه است. یکی ازعوارض جبران ناپذیر مردودی بر روی شخصیت کودکان، کاهش عزت نفس و خود پنداره مثبت است ، امروزه نقش خود پنداری مثبت در موفقیت انسانها مورد تاکید صاحب نظران و پژوهشگران تربیتی است آنان بعد از خانه، مدرسه را مهمترین نیروی شکل دهنده خود پنداری می دانند موستکاس معتقد است که ما همه اشتباه می کنیم. مرتکب خطا شدن و پایین آوردن اعتبار و حیثیت یک کودک و در عین حال آگاه بودن از این که شخصیت کودک بیمار می شود بسیار جدی تر از آن است که کودک کلماتی را به هنگام قرائت جا بیندازد!! (منادی، 1382)
کاهش اعتمادبه نفس کودک که حاصل این شکست هاست،بزرگترین عامل تعیین کننده روند آتی زندگی وی،خاصه زندگی تحصیلی اوست.این شکست ها نگرش ها و اعتقادات وی را نسبت به مدرسه،معلم و دانش منفی می سازد،به گونه ای که به مرور از علم ومدرسه روی گردان می شود.تا جایی که به انتهای خط می رسد وبالاخره ترک تحصیل می کند.” شکست های متوالی ودر انجام خواست های مدرسه ظاهراًهسته مرکزی بسیاری از مشکلات روانی را تشکیل می دهد”(خلخالی، 1381).

2-25 پیشینهً عملی تحقیق
2-25-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور
صنف ،(1370)در پژوهشی که درباره چگونگی انجام تکالیف درسی خانگی در نمونه ای از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دبستان در شهر تهران انجام داد ، به نتایج زیر دست یافت .
الف)رابطه مستقیم بین سطح دقت و مراقبت دانش آموز و خانواده او در انجام تکالیف درسی از یک سو و نمره های درسی از طرف دیگر وجود دارد.
ب)رابطه مستقیم میان ویژگی های خانوادگی خصوصاً سطح تحصیلات و اشتغال پدرومادرو تعداد فرزندان از یک سو و امکاناتی که برای انجام تکالیف درسی در منزل فراهم می شود،وجوددارد.
ج) رابطه مستقیم میان ویژگی های خانوادگی با کارآیی بهره دهی تمرین های درسی درمنزل وجود دارد .
پور حسین (1375)در تحقیقی کهدر مورد تأثیرتکلیف شب در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی شهرستان دزفول در درس املاء فارسی انجام داد، به نتایج زیر دست یافت .
الف) توصیه می شود که به دانش آموزان تکالیف درسی داده شود .
ب ) توصیه می شود که در تعیین میزان انجام تکالیف درسی به دلیل این که در نحوهً انجام آن تفاوت معنی داری مشاهده نشده ، به دانش آموزان نقش بیشتری داده شود و نظر آن ها درتعیین میزان و نحوه انجام این تکالیف خواسته شود .
آبکار،(1377)در تحقیقی که در مورد تأثیر تکلیف شب در عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی در شهرستان جهرم انجام داد،به نتایج زیر دست یافت .
الف) به دانش آموزان تکالیف تمرینی داده شود و آن رامستقل حل بکنند.
ب)به دانش آموزان با توجه به تفاوت های فردی که دارند، تکلیف ارائه شود .
ج) به دانش آموزان تکالیفی ارائه شود که به آن ها انگیزه برای ادامهً کار را بدهد.
ریحانه نژاد،(1379)در پژوهشی که درباره تأثیر میزان تکلیف شب دریادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهرستان جهرم انجام داد به نتایج زیر دست یافت.
الف)مسئله هایی که به دانش آموزان داده می شود از نوع حل تمرین باشد.
ب)تمرین هایی به دانش آموزان ارائه کنیم که آن ها از عهده حل آن برآیند.
ج)با اولیاء دانش آموزان جلسه بگذاریم و طریقه کمک به فرزندانشان را موقع انجام تکالیف به آن ها آموزش بدهیم .
بنائی،(1387)در پژوهشی که درباره تأثیر تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان مرودشت انجام داد، به نتایج زیر دست یافت.
الف)تکالیف ارائه شده به دانش آموزان بیشتر به صورت حل تمرین باشد.
ب)تکالیفی به دانش آموزان ارائه شود که بتوانند به صورت مستقل عمل کنند.
ج)تکالیف ارائه شده به دانش آموزان باید به صورتی باشد که حالت رونویسی نداشته باشد.

2-25 2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
ماری آن دویل و بتسی باربر (1991)درتحقیقی که در رابطه با تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری انجام دادند ، به نتایج زیر دست یافتند(قزوینی،1370).

الف) تکلیف شب باید با توجه به سن دانش آموزان و از کلاس چهارم به بعد باشد و حجم تکلیف شب با توجه به افزایش سن زیاد شود.
ب) تمام معلمان زمانی کمتر از آن چه واقعاً دانش آموزان روی تکلیف صرف می کنند،در نظر می گیرند.
ج) کارآیی در تکالیف یکنواخت کمتر از تکالیف آمادگی است .
د) تکلیف شب باید همراه با انگیزش باشد.
و) افراط در تکلیف مدارس ابتدایی باعث ایجاد نگرشی منفی در فراگیران شده و مشکلات انضباطی را بیشتر می کنند.
پروفسور ایستین (1992) در تحقیقی که در رابطه با تأثیر تکلیف شب بر عملکرد تکلیف شب انجام داد به نتایج زیر دست یافت.
الف) تکالیف به منظور افزایش سرعت ،تسلط،تثبیت،حفظ، یادگیری ومهارت صورت پذیرد.
ب) ارائه تکلیف،به منظور افزایش درگیری و اشتغال هر دانش آموز در فرایند فعالیت های یادگیری مورد استفاده قرار گیرد .
ج) ارائه تکلیف،به منظور پرورش حس مسئولیت شخصی،امانت و صداقت،قدرت مدیریت وزمان بندی،اعتماد به خودتداوم در امر یادگیری انجام گیرد.
هاریس کوپر (1998) در تحقیقی که در رابطه با سودمندی یاغیر سودمندی تکلیف شب بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان انجام داد،که به نتایج زیر دست یافت.
الف) تکالیف باید برای دانش آموزان کارآیی لازم را داشته باشد.
ب) به دانش آموزان تکالیفی ارائه شود که جنبه تمرینی داشته باشد و برای آن ها سودمند باشد.
ج) تکلیف شب باید به دانش آموزان کمک کند،تا فکر و نگرش مثبتی در آن ها به وجود آورد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کراول و بیل (2001)، که در شهر نیویورک در رابطه با تأثیر تکلیف شب بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان انجام دادند،به این نتایج دست یافتند.
1- تکالیف با حجم زیاد به دانش آموزان ارائه نشود،که باعث رنجش خاطروزدگی آن هاازتکلیف شود.
2- تکالیفی که به فرایند کیفی یادگیری و سبک خلاقیت دانش آموزان منجر شود ارائه دهید.
3- ارائه تکلیف علاوه بر یادگیری باید به عنوان برقراری ارتباط بین والدین و فرزند به کار گرفته شود.
4- برنامه ریزان درسی باید کمیته ای درباره چگونگی ارائه تکلیف شب سازماندهی کنند و ازنظرات اولیا،دانش آموزان،معلمان ومقامات محلی نظر خواهی بشود.

2-26 نتیجه گیری کلی
در سال1842 تکلیف شب به عنوان یک موضوع تربیتی مورد مباحثه متخصصین تعلیم و تربیت قرار گرفته،بدان جهت بود که ذهن انسان رابه مثابه عضله ای فرض می کردند که می تواند به وسیله تمرین ذهنی یا حفظ کردن تقویت شود و از آن جا که حفظ کردن می توانست در منزل صورت میگیرد، بنابراین به عنوان موضوعی مثبت تلقی شد.بدین ترتیب تکلیف شب با پشتوانه ای علمی راهی مدارس شد و جزء لاینفک آن گردید.این طرز تلقی ادامه داشت تا محققان درصدد بررسی تجربی پیرامون تکلیف شب برآمدند. و منجر به پژوهش های تجربی پیرامون این زمینه شد.نتایج این تحقیق ها شروع مباحثات منسجمی در خصوص ارائه تکلیف در قلمرو تعلیم و تربیت شد و محرک بسیری از پژوهش ها در این زمینه شد . دریک استنباط کلی و تحقیقات ارائه شده در خصوص بررسی تأثیرارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش اموزان دوره ابتدایی می توان عنوان داشت که با توجه به این که یک جنبه مهم از یک موقعیت کلاسی،حالتی است که علاوه بر این که دانش آموزان در آن با هم ارتباط برقرار می نمایند،زمینه به وجود آوردن یک موقعیت در بیرون از مدرسه می توان زمینه را جهت تثبیت و تعمیق یادگیری،تقویت حس استقلال،علاقمندی به علم مطالعه را درفراگیر فراهم ساخت.

3-1 مقدمه
انتخاب روش پژوهش یکی از مهمترین مراحل پژوهش می باشد.که انتخاب آن به اهداف و ماهیت موضوع وابسته است .
در این فصل ابتدا روش تحقیق مورد بررسی قرارمی گیرد . درادامه به بررسی جامعه آماری،ابزار جمع آوری اطلاعات و در نهایت روش های تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *