تحقیق با موضوع بانکداری اسلامی

قانون مدنی مقرر شده است مشروعیت جهت معامله است. جهت معامله «عبارت از داعی است که قبل از معامله در هر یک از متعاملین پیدا می‌شود و سبب انجام معامله می‌گردد… جهت امری است که هر یک از متعاملین قبل از معامله تصور می‌نماید تا به وسیله انجام معامله بتواند …

تحقیق با موضوع دائن

اضافه می‌کنیم که هر آنچه دارای اوصاف مذکور باشد، عقلاء مالیت را برای آن اعتبار می‌کنند. بنابراین مالیت یک امر اعتباری است که عقلا برای چیزی اعتبار می‌کنند و به آن چیز مال می‌گویند.در جمع بندی باید گفت مال مفهومی است که همواره در حال تغییر است. بسیاری از اشیاء …

تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، …

بورس اوراق بهادار

سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی …

تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار

اوراق بهادار لازم است تا به تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار اشاره‌ای داشته باشیم. بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار با گسترش فعالیت‌های تجاری مسأله ی تأمین مالی همواره فعالیت شرکت های تجاری و پروژه‌های صنعتی و کلان را با محدودیت مواجه می‌ساخت. در همین راستا بود که فکر …

تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار

سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی …

دفاع مشروع

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، …

منشور ملل متحد

مشی ها در برخی از حوزه های خاص حقوق بین الملل نقش راهبردی برای دولتها در هماهنگ کردن حقوق داخلی خود با معیارهای بین المللی ایفاء کنند. همانگونه که در مباحث قبل به دفعات به آن اشاره شد یکی از تأثیر گذارترین قطعنامه های مجمع عمومی در این حیطه، اعلامیه …

بین المللی دادگستری

دولتهای شرکت کننده در سیاست بازدارندگی هسته ای قائل شد.عنوان قطعنامهرویه دیوان حاکی از این است که عنوان قطعنامه ها نیز در جایگاهی که دیوان برای آنها قائل می شود از اهمیت زیادی برخوردار است. به عنوان مثال تمامی قطعنامه هایی که دیوان برای آنها جایگاهی در حقوق بین الملل …

اعلامیه جهانی حقوق بشر

کنفرانس ها و سازمان های بین المللی که نیکاراگوئه و ایالات متحده نیز درآن شرکت کرده اند پرداخت. این بار دیوان به هنگام بیان مصادیقی از این اعلامیه ها به قطعنامه(XX)2131 مجمع عمومی تحت عنوان اعلامیه راجع به عدم پذیرش دخالت در امور داخلی دولتها و حمایت از استقلال و …