تحقیق با موضوع دائن

اضافه می‌کنیم که هر آنچه دارای اوصاف مذکور باشد، عقلاء مالیت را برای آن اعتبار می‌کنند. بنابراین مالیت یک امر اعتباری است که عقلا برای…

دفاع مشروع

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم…

منشور ملل متحد

مشی ها در برخی از حوزه های خاص حقوق بین الملل نقش راهبردی برای دولتها در هماهنگ کردن حقوق داخلی خود با معیارهای بین المللی…

بین المللی دادگستری

دولتهای شرکت کننده در سیاست بازدارندگی هسته ای قائل شد.عنوان قطعنامهرویه دیوان حاکی از این است که عنوان قطعنامه ها نیز در جایگاهی که دیوان…

حق تعیین سرنوشت

قابلیت برخوردارند که دیوان را در تعیین و اعمال قواعد حقوق بین الملل یاری رسانند. دیوان در نظریه مشورتی خود در مورد نتایج حقوقی ساخت…

منشور ملل متحد

معاهدات بین المللی شایان ذکر است که جایگاه قطعنامه های مجمع در تفسیر معاهدات بویژه در تفسیر منشور مد نظر دیوان قرار گرفته است. با…

امنیت بین المللی

توجه شورای امنیت را به وضعیتهایی که محتمل است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد جلب نماید. علاوه بر این مجمع می…